Welcome to Vtechcom

Kích thước: 25x34cm.
Bế gấp và băng dính nắp thành phẩm

LOẠI GIẤY SỐ LƯỢNG /MẪU

ĐƠN GIÁ/sản phẩm

IN 1 MÀU IN 2 MÀU IN 3 MÀU IN 4 MÀU
Giấy OF 120 1000 1,422đ 1,679đ 1,936đ 2,192đ
2000 1,243đ 1,379đ 1,513đ 1,648đ
3000 1,188đ 1,287đ 1,386đ 1,485đ
5000 1,569đ 1,214đ 1,284đ 1,355đ
Giấy OF 140 1000 1,569đ 1,862đ 2,083đ 2,339đ
2000 1,381đ 1,516đ 1,651đ 1,786đ
3000 1,322đ 1,421đ 1,520đ 1,619đ
5000 1,276đ 1,346đ 1,416đ 1,486đ
Giấy OF 200 1000 2,030đ 2,287đ 2,543đ 2,800đ
2000 1,812đ 1,947đ 2,082đ 2,217đ
3000 1,743đ 1,842đ 1,941đ 2,040đ
5000 1,688đ 1,759đ 1,829đ 1,899đ

Kích thước: 17x23cm.
Bế gấp và băng dính nắp thành phẩm

LOẠI GIẤY SỐ LƯỢNG /MẪU

ĐƠN GIÁ/sản phẩm

IN 1 MÀU IN 2 MÀU IN 3 MÀU IN 4 MÀU
Giấy OF 120 1000 890đ 1076đ 1262đ 1448đ
2000 773đ 871đ 969đ 1067đ
3000 737đ 809đ 882đ 989đ
5000 734đ 788đ 841đ 895đ
Giấy OF 140 1000 965đ 1151đ 1337đ 1523đ
2000 843đ 941đ 1040đ 1138đ
3000 806đ 878đ 985đ 1060đ
5000 804đ 857đ 911đ 965đ
Giấy OF 200 1000 1201đ 1387đ 1573đ 1759đ
2000 1063đ 1162đ 1260đ 1358đ
3000 1058đ 1133đ 1208đ 1283đ
5000 1022đ 1076đ 1130đ 1184đ

Kích thước: 12x22cm.
Bế gấp và băng dính nắp thành phẩm

LOẠI GIẤY SỐ LƯỢNG /MẪU

ĐƠN GIÁ/sản phẩm

IN 1 MÀU IN 2 MÀU IN 3 MÀU IN 4 MÀU
Giấy OF 120 1000 655đ 854đ 1053đ 1253đ
2000 546đ 652đ 757đ 862đ
3000 514đ 592đ 670đ 747đ
5000 488đ 544đ 600đ 633đ
Giấy OF 140 1000 708đ 908đ 1107đ 1307đ
2000 597đ 702đ 807đ 913đ
3000 563đ 641đ 719đ 796đ
5000 536đ 592đ 626đ 680đ
Giấy OF 200 1000 762đ 961đ 1161đ 1360đ
2000 647đ 752đ 858đ 963đ
3000 612đ 690đ 768đ 845đ
5000 585đ 619đ 673đ 726đ